To takie proste!
Miejskie Przedszkole Nr 8
Strona głowna  /  Regulamin MP 8
Regulamin MP 8
 

 

REGULAMIN MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 8 W CIECHANOWIE

 

 

Przedszkole jest placówką wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczą, która zapewnia wychowanie i opiekę dzieci od lat 3 do rozpoczęcia nauki w szkole.
Dla usprawnienia pracy Przedszkola oraz pogłębienia współpracy z Rodzicami podajemy do wiadomości niniejszy regulamin i prosimy o przestrzeganie następujących przepisów:
1.     Podstawę przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej stanowi dokładnie wypełniona karta zgłoszenia.

2.     Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać. Dotyczy to szczególnie dzieci objęte obowiązkiem rocznego przygotowania szkolnego.

3.     Ewentualna przerwa w uczęszczaniu do przedszkola może nastąpić tylko z ważnych powodów (choroba dziecka, urlop rodziców), po uprzednim porozumieniu z dyrekcją przedszkola.

4.     Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, nie wymagające specjalnej opieki. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka nauczyciel może zażądać zaświadczenia lekarskiego.

5.     Nauczyciel nie ma prawa podawania leków dzieciom. Możliwość podawania leków przez nauczycieli istnieje jedynie w odniesieniu do uczniów przewlekle chorych, u których występuje konieczność kontynuowania farmakoterapii podczas ich pobytu w szkole, a rodzice delegowali takie uprawnienie na nauczyciela lub innego pracownika przedszkola po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego.

6.     W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrekcję przedszkola.

7.  Przedszkole bezzwłocznie powiadamia rodziców o wystąpieniu wszawicy. Dyrektor może zarządzić przeprowadzenie kontroli stanu czystości skóry głowy dzieci w poszczególnych grupach lub w całej placówce Obowiązek wykonania zabiegów w celu skutecznego usunięcia wszawicy spoczywa na rodzicach.

8.     Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny podlegają nie obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku szkolnego.

9.     Rodzice mają prawo wybrać spośród siebie reprezentację tzw. Radę Rodziców, której celem jest samorządny udział w kształceniu i wychowaniu dzieci /sprawy te określa Regulamin Rady Rodziców/.

10.     Uznając prawo Rodziców do religijnego wychowania dzieci, przedszkole umożliwia naukę religii wychowankom, których Rodzice wyrażają takie życzenie.

11. Liczba dzieci w oddziale nie może być  większa niż 25.

12. Czas pracy przedszkola - od godz. 6.30 do godz. 17.30 /od poniedziałku do piątku/.

13. Dziecko powinno być odebrane z Przedszkola do godziny 17.30 przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

14. W poszczególnych oddziałach wiekowych realizowany jest Program Wychowania Przedszkolnego w zakresie co najmniej obowiązującego minimum programowego opracowanego przez MEN dla dzieci w wieku 3-6 lat realizowany w godzinach 7.30 – 12.30.

15. W miarę potrzeb rodziców i możliwości organizacyjnych przedszkola mogą być organizowane, poza obowiązkowym minimum programowym, zajęcia dodatkowe /np. rytmika, nauka języka angielskiego / .

16. Przedszkole prowadzi również żywienie dzieci. Ta działalność jest w pełni odpłatna. Stawkę dzienną za żywienie dzieci ustala dyrektor w drodze zarządzenia. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ustala Rada Miasta .

17. Opłatę za pobyt dzieci w przedszkolu należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 15 każdego miesiąca z góry /dokładny termin ustala dyrektor przedszkola/.

18. Dyrektor Przedszkola ma prawo skreślić dziecko z listy uczęszczających do Przedszkola z następujących przyczyn:
- nieregularnego wpłacania odpłatności
- braku wiadomości o powodach nieobecności dziecka ponad 1 miesiąc
- notoryczne pozostawianie dziecka w przedszkolu poza godziną do której czynne jest przedszkole.
- nie opłacanie przedszkola przez okres 2 miesięcy

21. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola w sytuacji, gdy:
- rodzice notorycznie nie przestrzegają regulaminu przedszkola

22. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do przedszkola.

23. Informację o rezygnacji dziecka z przedszkola należy złożyć u dyrektora przedszkola na piśmie z końcem miesiąca. Dopiero wtedy następuje zaprzestanie naliczania odpłatności za przedszkole.

24. W przedszkolu funkcjonują procedury związane z zachowaniem bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu, które stanowią załączniki do Regulaminu Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Ciechanowie.

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2015-03-17