To takie proste!
Miejskie Przedszkole Nr 8
Strona głowna  /  TOC w przedszkolu
TOC w przedszkolu
 
 
 
 Zastosowanie narzędzi TOC w edukacji małego dziecka.
 
 Realizacja nowych zadań  wynikających z nowej podstawy programowej wymaga od nauczycieli sięgania po nowe rozwiązania edukacyjne, zastosowanie nowych form i metod, szukania ciekawszych, bliższych dziecku rozwiązań, co przyczyni się do podniesienia efektywności jego rozwoju, a nauczycielowi – partnerowi da satysfakcję z udziału w procesie przemiany jakiej podlega dziecko – od płaczącego malucha do kreatywnego i samodzielnego ucznia. Zastanawiając się na zmianami w naszej pracy z dziećmi zainteresowałam się metodą TOC (skrót od angielskiej nazwy Theory of Constraints, tłumacz. 
Teoria ograniczeń), to program, który pozwala na identyfikację i zarządzanie ograniczeniami występującymi w otaczającym nas świecie, przy czym ograniczenie rozumiane jest tu jako czynnik spowalniający nasze osiągnięcia, czy realizację wyznaczonego celu. ( patrz: http://www.tocdlaedukacji.pl/) Celem TOC jest wspieranie dzieci i młodzieży w procesie nabywania umiejętności; określania i wyrażania własnych potrzeb, jasnego komunikowania się z innymi, wytrwałego dążenia do celu i przewidywania konsekwencji zdarzeń związanych z podjętymi decyzjami. Podstawowym zadaniem programu TOC dla Edukacji jest pomoc w odpowiedzi na 3 kardynalne pytania pojawiające się w każdym aspekcie życia, również w edukacji: Co należy zmienić? W co należy to zmienić? Jak należy to zmienić? Potrzeba wprowadzenia zmiany w moim przedszkolu pojawiła się z dwojakiego powodu. Pierwszym było, wspomniane już, dostosowanie się do nowej podstawy programowej. Drugim poszukiwanie "pomysłu na sześciolatki". Była to grupa niezwykle ruchliwa, hałaśliwa i absorbująca! Wymagająca od nauczyciela dużej umiejętności "trzymania uwagi" dzieciaków i wykorzystania ich potencjału bez tracenia kontroli. Wiemy już więc, co chcemy zmienić! Pracujące z grupą nauczycielki poszukiwały narzędzi, które  zdecydowanie wspomogłyby ich pracę w tej grupie, pozwoliły maksymalnie wykorzystać potencjał dzieci, ich aktywność, zaspokajać ich potrzeby poznawcze, uczynić grupę łatwiejszą "w prowadzeniu", zarówno pod względem edukacyjnym jak i wychowawczym, kontrolować to, co się dzieje w grupie przy naprawdę dużej aktywności dzieci. Naszym zdaniem zastosowanie metody TOC w przedszkolu jest odpowiedzią na nową podstawę programową i kładziony w niej nacisk na "uczenie, uczenia się" oraz na nowe spojrzenie na edukację przedszkolną. Na tym etapie edukacji kształtować mamy u dzieci umiejętności i cechy osobowości, które w przyszłości pomogą dziecku pokonywać kolejne progi w zdobywaniu wiedzy, rozumieniu otaczającego świata i radzeniu sobie w nim, jak również w rozwiązywaniu problemów w szerokim tego słowa znaczeniu. To daje nam odpowiedź na pytanie w co chcemy zmienić? I tak w odpowiedzi na pytanie trzecie, w jaki sposób należy i chcemy to zmienić,  powstał projekt zmiany : „Zastosowanie narzędzi TOC w edukacji małego dziecka”. Cele podjętej zmiany: wprowadzenie do edukacji przedszkolnej nowatorskich metod TOC, rozwinięcie umiejętności złożonych procesów myślowych dających w przyszłości możliwość osiągania wyższych standardów i kryteriów szkolnych, wspomaganie procesu nauczania i uczenia się, ukierunkowanie nauczyciela na zwiększenie aktywnego i świadomego udziału dziecka w procesie uczenia się, wzmocnienie edukacji przedszkolnej, aktywizowanie nowatorskich i twórczych postaw wśród nauczycieli.
 
Etapy działania i planowane zadania: Nawiązanie współpracy z konsultantką MSCDN- Wydział Ciechanów, Dorotą Kamińską (treneremTOC) Zapoznanie z programem TOC - wrzesień październik rada szkoleniowa: prezentacja metody, wytypowanie nauczycielki, która jako pierwsza będzie wdrażać metodę.
Szkolenie wytypowanej nauczycielki (Kurs "TOC w edukacji małego dziecka”- zorganizowany MSCDN – Wydział w Ciechanowie).
Wdrożenie  w grupie dzieci sześcioletnich: zapoznanie rodziców z projektem – listopad, uwzględnienie narzędzi TOC w realizacji planu pracy - na bieżąco,  przekazanie własnych spostrzeżeń i refleksji z realizacji radzie pedagogicznej – luty, rada szkoleniowa dla wszystkich – marzec, podsumowanie – czerwiec.
Sposoby monitorowania realizacji zadań : obserwacje zajęć z udziałem konsultantki, zajęcia otwarte, sprawozdanie na radzie podsumowującej I półrocze, spotkania superwizyjne i wspierające z konsultantką MSCDN panią Dorota Kamińską, prezentacja dla rodziców, ewaluacja, sporządzenie sprawozdania z realizacji. Opisanie doświadczeń z wdrażania metody oraz opublikowanie ich na łamach miesięcznika "Bliżej Przedszkola" (listopad 2011).
Kryteria sukcesu: zrozumienie i sprawne posługiwanie się narzędziami TOC przez dzieci, poprawienie relacji w grupie, rozwinięcie umiejętności współdziałania w grupie, rozwój logicznego myślenia,  umiejętność planowania pracy, podniesienie kompetencji nauczyciela,  zapanowanie nad grupą,  osiąganie lepszych wyników w dalszej edukacji.
Wnioski i refleksje. Obserwując pracę w grupie dzieci sześcioletnich z zastosowaniem narzędzi TOC w edukacji przedszkolnej, doszłam do głównego wniosku, że narzędzia wykorzystywane w tej metodzie tj. chmurka, gałąź i drzewko ambitnego celu, doskonale nadają się do pracy z  grupą dzieci 6 – letnich. Z perspektywy kilku miesięcy stosowania tych narzędzi stwierdzam iż: Doskonale nadają się one do rozwiązywania wszelkich problemów  w grupie,  również problemów wychowawczych i społecznych; Rozwija myślenie przyczynowo – skutkowe; Pozwala na lepszą komunikację miedzy rówieśnikami , oraz w relacjach nauczyciel – dziecko; Pozwala na łączenie informacji tzw. książkowych z informacjami z życia codziennego. Obserwując  zajęcia otwarte z wykorzystaniem dwóch narzędzi z metody TOC – chmurki i logicznej gałęzi, widać zmianę w sposobie pracy dzieci, angażują one naturalną ciekawość i chęć działania, skłaniają dzieci 6- letnie do myślenia, analizowania i wnioskowania. Dzieci potrafią dzięki prostemu schematowi definiować problem i znajdować rozwiązanie, podsumować i wyciągać wnioski.  Korzyści jakie daje praca metodą TOC to: Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów; Pobudzenie myślenia twórczego u dzieci; Aktywizuje do pracy – uczy dobrego planowania pracy; Skłania dzieci nieśmiałe do aktywnego udziału w zajęciach /dyskusji, rozmowie/; Pozwala na uporządkowanie posiadanej wiedzy. Planując dalszą pracę opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczną staramy się wdrożyć metodę do pracy przez wszystkie nauczycielki i  nie tylko do prowadzenia zajęć typowo edukacyjnych, ale również do rozwiązywania np. problemów wychowawczych czy związanych  życiem codziennym, w realizacji projektów edukacyjnych. Wykorzystywanie narzędzi z metody TOC pozwala bowiem na urozmaicenie zajęć w przedszkolu, ale przede wszystkim na przyśpieszenie przyswajania wiedzy przez dzieci i właściwe wykorzystanie ich potencjału i energii.
Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 8
Jolanta Kraszewska
 
Zapraszamy do galerii, gdzie można zaponac się ze zdjeciami z realizacji TOC w naszym przedszkolu w 2010r.
 
 Poniżej zamieszczamy scenariusz z zajęc prowadzonych przez nauczycielkę Annę Szmyt z wykorzystaniem technik TOC
 images.dlaprzedszkoli.eu/mp8/dlaczegopinokiomadluginos-11-1.pdf
 
 
 


Ostatnia aktualizacja: 2018-05-20