To takie proste!
Miejskie Przedszkole Nr 8
Strona głowna  /  Obowiązek infor.
Obowiązek infor.

Obowiązek informacyjny

Drodzy Rodzice!!!

Na podstawie art.24 o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.2017 (Dz.U.2014.1182) informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest: Miejskie Przedszkole Nr 8 w Ciechanowie, ul. Graniczna 41 D.

1. Dane dzieci/rodziców zbierane są w celu sporządzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności opiekuńczej i wychowawczej.

2. Dane osobowe upoważnione do odbioru dzieci zbierane są w celu identyfikacji osoby upoważnionej przy odbiorze dziecka.

3. Dane osobowe pracowników zbierane są w celu zatrudnienia,  świadczenia usług na podstawie umów cywilno prawnych, a także dotyczące osób uczących się.

 

Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów wewnętrznych oraz ustaw i rozporządzeń dotyczących dokumentacji nauczania (Rozporządzenie MEN z dn.  29.08.2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, oraz rodzajów tej dokumentacji) Ustawa z dn. 26.06.1974r. Kodeks pracy (art. Art. 22), jest obowiązkowe w pozostałym jest dobrowolne.

Dane są udostępniane na podstawie przepisów prawa oraz innym podmiotom na podstawie zawartych umów) powierzenia zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.

Każdemu przysługuje:

  • Prawo dostępu do swoich danych
  • Prawo ich poprawiania
  • Prawo kontroli przetwarzania
  • Prawo do skorzystania z prawa informacji, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Administrator Danych Osobowych jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować o przysługujących prawach i udzielić informacji na piśmie. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora Danych Osobowych.
  • Prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane  z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do  realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH - Beata Duch - Kosiorek

e-mail: rodobeata@gmail.com

 

Dokument WORD:

http://images.dlaprzedszkoli.eu/mp8/ochrona-danych-osobowych.doc


Ostatnia aktualizacja: 2019-10-02